Centrum Fliser Middelfart APS

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2016

1 - Anvendelse:

Ethvert køb hos Centrum Fliser sker i henhold til nedennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser, såfremt der ikke udtrykkeligt foreligger anden form for skriftlig aftale med Centrum Fliser.

Aftaler, som fraviger nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal være bekræftet skriftligt af Centrum Fliser og gælder kun for den konkrete aftale.

Købers eventuelle indkøbsbetingelser er således ikke bindende for Centrum Fliser. Dette gælder, uanset om de udtrykkeligt er blevet afvist af Centrum Fliser.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser har således altid forrang frem for købers eventuelle kolliderede betingelser, uanset hvornår disse er fremkommet til Centrum Fliser, medmindre fravigende aftaler er indgået som anført i pkt. 1.1.

​2 - Tilbud og ordrebekræftelse:

Ethvert tilbud er kun gældende indenfor den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode. Såfremt intet andet er angivet, er tilbuddet alene gældende i 30 dage fra købers modtagelse af tilbuddet.

Kun tilbud, som køber skriftligt har accepteret indenfor gyldighedsperioden, er bindende for Centrum Fliser. Køber er forpligtet i overensstemmelse med de af Centrum Fliser fremsendte ordre bekræftelser og har pligt til omgående og senest inden 2 dage at reklamere, såfremt indholdet ikke er i overensstemmelse med det aftalte for så vidt angår mængde og type.

Ved levering uden forudgående ordrebekræftelse er køber forpligtet til at reklamere straks og senest 24 timer efter modtagelsen af vare, såfremt indholdet ikke er i overensstemmelse med det aftalte for så vidt angår mængde og type. Mundtligt aftalte ændringer i specifikationer af de beordrede dele skal skriftligt bekræftes af Centrum Fliser for at have gyldighed.

​3 - Specifikationer:

Produktspecifikationer er kun gældende og bindende for Centrum Fliser, når produktspecifikationerne er skriftligt bekræftet af Centrum Fliser og de i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen indeholdte produktspecifikationer fastlægges ud fra købers ønske, hvorfor køber er ansvarlig for, at disse opfylder købers konkrete behov.

Centrum Fliser påtager sig i intet tilfælde rådgivningsansvar for købers valg af produkttype, forarbejdningsteknikker, udførelsesmetoder m.v.

​4 - Specifikationer:

Det solgte leveres som beskrevet i ordrebekræftelsen eller i følgesedlen/fakturaen.

Hvis der er fastsat eventuelle leveringsklausuler, fortolkes disse i overensstemmelse med INCOTERMS definitioner.

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt, og Centrum Fliser er berettiget til at foretage levering efter den anførte dato.

Centrum Fliser tager forbehold for at annullere aftalen i tilfælde af force majeure, og hvis opfyldelse af

leveringsfristen gøres umulig eller særlig byrdefuld som følge af forhold, som Centrum Fliser ikke er ansvarlig for.

Såfremt der er tale om produkter, der ikke lagerføres, og det bliver nødvendigt at kassere disse under produktionen, er Centrum Fliser berettiget til at levere snarest muligt, uden at køber i den forbindelse kan gøre forsinkelsesansvar gældende. Såfremt køber i en sådan situation ønsker at annullere aftalen, skal dette ske skriftligt senest 2 dage efter, at køber har modtaget skriftlig

meddelelse om, at leverancen bliver forsinket.

Køber er dog i alle tilfælde forpligtet til at acceptere leveringsforsinkelse på varer i op til 4 uger efter den aftalte leveringstermin.

I tilfælde af forsinkelse ud over 4 uger er køber berettiget til at annullere den indgåede aftale, medmindre der foreligger en situation som ovenfor beskrevet.

I tilfælde af at køber misligholder en betalingsforpligtelse overfor Centrum Fliser eller ikke aftager varen rettidigt, er Centrum Fliser berettiget til at standse øvrige leverancer, uanset hvorvidt der er tale om individuelle eller successive leverancer.

Køber er i øvrigt ingensinde berettiget til at annullere varer, hvorpå der foreligger en gyldig ordrebekræftelse. Centrum Fliser yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af forsinket levering, herunder yder Centrum Fliser ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet.

​5 - Ansvar for mangler:

Køber skal reklamere skriftligt overfor eventuelle fejl og mangler straks og senest 24 timer efter varens modtagelse og har pligt til at undersøge varen ved dens modtagelse.

Centrum Fliser kan, hvis varen lider af mangler, og der reklameres rettidigt, frit og uden ansvar i øvrigt vælge:

  • at ombytte varen indenfor rimelig tid ved levering af en ny vare til køber,
  • at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid,
  • at kreditere køber for den mangelfulde vare eller
  • at yde køber et forholdsmæssigt afslag efter nærmere aftale.

Centrum Fliser kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler ved varen, såfremt denne bruges til et formål, hvortil den ikke er bestemt, eller hvis monteringen ikke er foretaget fagmæssigt korrekt. Reklamation skal ske forinden opsætning/nedlægning, idet køber i modsat fald fortaber retten til at gøre ansvar gældende overfor Centrum Fliser.

Såfremt der er tale om leverance af natursten og/eller udførelse af arbejde i naturstenplader må køber acceptere afvigelser og Tolerancer.

Centrum Fliser yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af fejl og mangler, herunder yder Centrum Fliser ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet. I alle tilfælde hæfter Centrum Fliser ikke for ansvar udover det, som Centrum Fliser kan regresser til sin underleverandør af produkter.

​6 - Garanti:

Centrum Fliser garanterer for varen i henhold til indgået byggeleveranceklausul, jf. AB92 § 10, stk. 4, og § 5, stk. 5.

Nærværende garanti gælder alene for leverancer i Danmark.

​7 - Produktansvar:

Centrum Fliser er ansvarlig for produktansvar for personskade i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Centrum Fliser er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller

forsømmelser begået af Centrum Fliser eller andre, som Centrum Fliser har ansvaret for. Centrum Fliser er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkter, som er fremstillet af køber eller for produkter, hvori genstanden leveret af Centrum Fliser indgår.

I den udstrækning Centrum Fliser måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Centrum Fliser skadesløs i samme omfang, som Centrum Flisers ansvar er begrænset efter disse leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til denne paragraf, skal denne straks underrette den anden herom.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskravet og er rejst af Centrum Fliser på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

Centrum Fliser er dog under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.

Centrum Fliser yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af fejl og mangler, herunder yder Centrum Fliser ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og re-montering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet.

I alle tilfælde hæfter Centrum Fliser ikke for ansvar udover det, som Centrum Fliser kan regressers til sin under-leverandør af produkter.

​8 - Returvarer:

Varer modtages kun retur, hvis der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom.

Returnerede varer må i givet fald være ubrugte, i samme stand som ved levering og i original emballage.

Den fysiske returnering af varerne skal ske til Centrum Fliser lager, og de returnerede varer skal være

modtaget hos Centrum Fliser senest 2 måned efter levering.

Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på 10% af fakturastykprisen ekskl. moms.

​9 - Betaling/renter:

Hvis intet andet er aftalt, skal betaling erlægges i henhold til, hvad der fremgår af den faktura, som fremsendes af Centrum Fliser samtidigt med varens levering.

Centrum Fliser betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen, ligesom betalingsbetingelserne fremgår af den fremsendte faktura.

Hvis betaling sker efter udløbet af den i ordrebekræftelsen og fakturaen anførte betalingsfrist, beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

​10 - Ejendomsret:

Det solgte forbliver Centrum Fliser ejendom, indtil hele købesummen i henhold til ordrebekræftelsen/fakturaen er vedlagt.

Køber er indtil dette tidspunkt forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld og nyværdi.

​11 - Force majeure/ansvarsfritagelse:

Centrum Fliser er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes årsager opstået efter køberens overtagelse af varen.

Centrum Fliser er ikke ansvarlig for personskade som følge af varens brug, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Centrum Fliser.

Centrum Fliser yder ikke i nogen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger, herunder yder Centrum Fliser ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet.

Centrum Fliser ansvar kan i intet tilfælde overstige den reklamationsberettigede vares fakturaværdi ekskl. moms.

Centrum Fliser er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, eller hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold, som vil gøre opfyldelse af aftalen umulig eller særlig byrdefuld for Centrum Fliser.

​12 - Forældelse:

Bortset fra hvad der er anført i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, forældes alle krav imod Centrum Fliser, såfremt de ikke skriftligt er gjort gældende senest 1 år efter, at køber har overtaget risikoen for varen.

​13 - Værneting/lovvalg:

Enhver tvist, som udspringer af den indgåede ordrebekræftelse, afgøres ved dansk rets almindelige nationale regler, herunder den danske købelov.​

Kontakt os

Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.

Firmainfo

  • Centrum Fliser ApS
  • CVR: 3265815

Adresse

  • Mandal Allé 17, 5500 Middelfart, Danmark

Kontaktinfo

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål til priser mm.

Åbningstider

Mandag - Fredag ​07.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00
Information vedr. Covid-19

Facebook